SIMON DE LA VALLEE 11 x) Het zij mij vergund hierbij mijn oprechten dank te betuigen aan den heer Dr. W. Moll, gemeente-archivaris en mejuffr. L. J. van der Haer, ambtenares aan het gemeente-archief te 's-Gravenhage, evenals den heer S. Cler der Bibliothèque Wallonne te Leiden, die mij zeer vriendelijk behulpzaam waren bij mijn onder zoekingen. 2) Nass. Domeinarchief no. 599, fol. 4 Vgl. ook: Th. Morren, Het Huis Honselaarsdijk, blz. 12. 3) Thes. reken. 1633, Nass. Domeinarchief, no. 781, fol. 245. slechts drie jaren zou vervullen, daar hij, gelijk we zien zullen, in 1637 naar Zweden vertrok, is zijn verblijf hier te lande voor de ontwikkelingsgeschiedenis van onze bouwkunst van een beteekenis geweest, die gelijk ik elders heb uiteengezet, te zeer werd voorbijgezien, en die het wenschelijk maakte een nader onderzoek omtrent zijn persoon, zoowel als omtrent zijn verblijf aan het prinse lijk hof in te stellen. De voorloopige uitslag van dit onder zoek geeft een kijk op de figuur van dezen Franschen kunstenaar, en tevens op de zeden en het leven der hof stad in het tweede kwart der zeventiende eeuw, merk waardig genoeg, om er hier een en ander, als bijdrage tot de „histoire intime” dier dagen, over mee te deelen. i) Niet alle vragen heeft dit onderzoek kunnen beant woorden, integendeel heeft het zelfs een nieuw probleem doen ontstaan: de vraag naar 's mans juisten voornaam. Algemeen is hij in de kunstgeschiedenis bekend als Simon de la Vallée, en aldus heet hij ook steeds in de tal rijke notarieele acten, die ik in het Gemeentelijk archief te 's-Gravenhage over hem aantrof. Maar in de stukken van het Nassausch Domeinarchief vond ik hem tweemaal voluit vermeld als Jacques de la Vallée, en wel in de acte van ontslag uit den dienst van Frederik Hendrik van 7 Mei 1637 2en in de Thesauriersrekening, betreffende den bouw van Honselaersdijk van 1633. 3Toch hebben

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 21