INTERNATIONALE FIGUREN 204 ondergeschikt De tweede Vredesconferentie wordt van de eerste gescheiden door een tusschenpooze van acht jaren, waaraan de Russisch-Japansche oorlog mede debet was. Maar op 15 Juni 1907 kwam dan toch de tweede Vredes conferentie samen, opnieuw op Russische uitnoodiging, maar met veel uitvoeriger programma en veel grooter aantal gedelegeerden. Het programma was niet slechts uitvoeriger, doch ook van geheel ander karakter dan dat van 1899, want het vraagstuk der bewapeningen nam er nauwelijks een plaats op in, hetgeen ook merkbaar was aan het betrekkelijk gering aantal militaire deskun digen, dat de delegaties vergezelde, en dat slechts een rol van ondergeschikte beteekenis speelde. Het aantal der gedelegeerden was aanmerkelijk grooter, wijl Ame rika erop had aangedrongen de Zuid-Amerikaansche huur” stond. Toen een paar gedingen van belang in het Vredespaleis, en bij het laatste dier gedin gen, dat tusschen Noorwegen en Amerika over leverantie van in den oorlog opgedragen schepen, een incident, veroorzaakt door den Amerikaanschen rechter, die zijn afwijkende meening op formeel en materieel geheel on juiste wijze zegde. Heel wat juristen van naam zijn ver eeuwigd op de fotografische opnamen, die men niet naliet van deze gedingen te nemen. Karakteristiek is het oordeel van een Nederlander, die eens een dergelijk geding bij woonde en zich verwonderde, ja bijkans onthutst ver klaarde over het gebrek aan emotie en sensatie, dat hij daar had gevoeld. Het was bijna, zoo klaagde hij, als gold het een gewone rechtszaak, waarop men, doch tevergeefs, trachtte hem bij te brengen, dat de internationale samen leving er het meest wel bij zal varen, indien zoodanige ge dingen zonder emotie en zonder sensatie afgewikkeld worden!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 222