IN HAAGSCHE OMGEVING 205 Staten eveneens uit te noodigen. Het is de eerste kennis- making van Europa met Zuid-Amerika in grooten om vang op een conferentie van internationale beteekenis geweest, waarvan de indruk niet onverdeeld gunstig was. Van de tweede Vredesconferentie kan in menig opzicht gelden wat bij verschillende Volkenbondsdebatten wordt ondervonden, dat, indien het betreffend vraagstuk werd gelaten uitsluitend aan de beslissing van die landen, die daarin belanghebbenden zijn en zich dientengevolge een oordeel daarover kunnen vormen, dit verre ver kieslijk zou zijn boven het meepraten van allen. Ook met het oog op de zooveel talrijker gedelegeerden stelde men den openingsdatum zoodanig, dat de Schevening- sche hotels alle konden worden betrokken in de huis vesting. Vele delegaties woonden te Scheveningen, en gaven daar de schitterende partijen in onafgebroken reeks, waardoor deze tweede Vredesconferentie werd gekarakteriseerd. Het was een voortdurende opvolging van diners en avondpartijen en bals, die reeds uit een oogpunt van hoffelijkheid veel van de krachten der ge delegeerden vergden; die vermoedelijk ook ertoe bijdroe gen, dat het werk niet minder dan vier volle maanden in beslag nam. De volledige zittingen werden gehouden in de Ridderzaal, sedert enkele jaren voor de opening der Staten-Generaal ingericht, die als zaal voor discus sie bleek meer negatieve dan positieve kwaliteiten te bezitten. Daar waren ook de vertrekken van het Secre tariaat en van den President, maar de vergaderzalen van de Commissiën en de sub-commissiën, waarin de Con ferentie zich splitste, waren verspreid over verschillende gebouwen. Het kostte heel wat moeite in het Den Haag van die dagen, dat daarop nog minder goed was ingericht dan het tegenwoordige, alle deze gedeelten der Conferen tie onder te brengen. Niet minder moeite kostte het voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 223