INTERNATIONALE FIGUREN 210 lijken zin zou blijven bestaan, doch dan zou worden ge voed door opium, in Chineesche fabrieken bereid en waar van China het voordeel zou trekken, aan de Britsch- Indische schatkist ontnomen. Daartoe diende een Britsch- Chineesche overeenkomst, waarvan het sluiten niet zoo gemakkelijk was als het geleek, omdat zulk een overeen komst alleen dan waarde had, wanneer een zekere mate van controle door het ontzaglijk groote Chineesche Rijk kon worden geregeld. Men kon toen nog niet vermoeden, dat een tweede controverse, die, waarin opium tegenover andere verdoovende middelen werd gesteld, de Conferen tie minstens evenzeer zou in beslag nemen. Men wenschte slechts te vergaderen met de werkelijk belanghebbenden; zij waren er ten getale van twaalf. Amerika vormde de hoofdfiguur van de Conferentie, en Amerika’s eerste ge delegeerde, Bisschop Brent, gestationneerd op de Philip- pijnen, werd onmiddellijk voorzitter. Hij was een braaf man, met de beste bedoelingen bezield, eerlijk in zijn over tuiging tegen de opium, maar niet in staat om een der gelijke Conferentie met succes te leiden. Hij sprak het Fransch bij de weinige gelegenheden, dat hij het doen moest, niet slechts echt Amerikaansch, maar met een tong val, die er zorgvuldig voor waakte, dat men er iets van zou verstaan. De ziel van zijn eigen delegatie was Dr. Hamil ton Wright, een verwoed strijder tegen de opium, die de slechte gewoonte had om de leiding der vergadering tot wanhoop te brengen door op het laatste en het meest onverwachte ooogenblik, dat overeenstemming bereikt scheen, te komen met de verst gaande voorstellen. Naast de Amerikanen stonden de Chineezen, over wie min of meer werd gesproken; hun leider was de Chineesche Ge zant te Berlijn Liang Cheng, een Chinees van rustige pose, die echter aan anderen, in het bijzonder aan den bewege- lijken kleinen militairen dokter Wu het woord liet. Wij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 228