SIMON DE LA VALLÉE 12 x) Op een derde mogelijkheid wees mij nog de heer Francois Boucher, directeur van het museum Carnavalet te Parijs, nl. dat onze De la Vallee twee voornamen had, dus: Simon Jacques (of omgekeerd), en dat de thesaurier van den prins den naam Jacques voor zijn gewonen voornaam heeft gehouden. 2) Nóch de onderzoekingen van den heer Francois Boucher, die mij hierin zeer vriendelijk behulpzaam was, nóch mijn persoon lijke nasporingen te Parijs, hebben omtrent den geboortedatum nader licht kunnen verschaffen. De doopacte zal bij den raad- huisbrand van 1871 verloren zijn gegaan. we hier zonder eenigen twijfel met één en denzelfden per soon te doen, want het is niet aan te nemen, dat er twee De la Vallée’s, Simon én Jacques, beiden tegelijk hof architect van Frederik Hendrik zouden zijn geweest, tegen hetzelfde salaris, en gedurende denzelfden tijd, zonder dat in de Thesauriersrekening ooit iets van een Simon blijkt, en zonder dat in de notarieele acten van een Jacques sprake is. Er blijft ons niets anders over, dan te onderstellen, dat öf de Thesaurier-generaal Th. Brouart, bij het schrijven zijner rekeningen in 1633 en 1637 twee maal dezelfde fout heeft begaan door den architect Jacques inplaats van Simon te noemen, wat al heel on waarschijnlijk is, öf dat de la Vallée een reden heeft gehad om zich in dienst van den prins Jacques te laten noemen. Dat er voor dit laatste inderdaad aanleiding kan zijn geweest, zal hierna uit het relaas van zijn Haag- schen tijd blijken, t) Simon, of Jacques, de la Vallée dan werd omstr. 1600 te Parijs geboren2als zoon van Marin de la Vallée, „maïtre maqm de Paris”, die in 16091618 onder Pierre en Augustin I Guillain meewerkte bij den bouw van het raadhuis te Parijs, en in 1640 met Guillaume de Tou louse de groote linkertrap in het Luxembourg bouwde. Onze Simon was een leerling van zijn vader en maakte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 22