IN HAAGSCHE OMGEVING 215 Amerika noch Engeland hielden zich tegen over deze Con ferentie afzijdig, gelijk zij het ten opzichte van het interna tionaal Privaatrecht deden, en verschillende Zuid-Ameri- kaansche landen zonden hun als gewoonlijk welsprekende vertegenwoordigers. De heer Kriege werd aan het hoofd van de Duitsche delegatie gesteld, maar het waren nu niet in de eerste plaats juristen, doch ook bankiers, onder wie een der vennooten van het huis Mendelssohn, die hem ter zijde stonden. Engeland zond Jackson, een der directeuren van de Bank of England, terwijl de leiding der delegatie was opgedragen aan Sir George Buchanan, ook alweer een der grooten van de naaste toekomst. Renault was er voor Frankrijk, met aan zijne zijde den bekenden Parij- schen advocaat Lyon Caen en den secretaris-generaal van de Banque de France. Beernaert was er voor België, met een der directeuren van de Nationale Bank. De bekwame Carlin vertegenwoordigde er Zwitserland, met den presi dent van de nationale Zwitsersche Bank aan zijne zijde. Zoo overheerschte, zij het niet in de Nederlandsche dele gatie, het zakelijk element. Daarin kwam weinig verande ring toen twee jaren later de Conferentie haar voortzetting en haar voorloopige afsluiting vond. Zij heeft een zeker resultaat bereikt, dat echter nog slechts door weinig Staten bekrachtigd was toen in 1914 de oorlog uitbrak en geheel het werk van internationaal Privaatrecht, van Wissel- en Chèquerecht practisch ongedaan maakte. Het is teeke- nend voor de goede indrukken, die de conferenties te s-Gravenhage hebben achtergelaten, dat de Volkenbond het verder initiatief voor de regeling van het internationaal Privaatrecht aan Nederland liet, zoodat dan ook onder leiding van een Nederlander, nu onzen bekwamen Loder, in 1925 en 1928 nieuwe conferenties samenkwamen. De Volkenbond trok zich rechtstreeks het Wissel- en Chèque recht aan, doch het was ongetwijfeld een blijk van defe-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 233