INTERNATIONALE FIGUREN 216 rentie tevens, dat men juist een bij uitstek bekwaam Nederlander tot de functie van president riep. Al vormen de Conferenties voor Wissel- en Chèquerecht van den Volkenbond, die in 1930 en 1931 te Genève onder leiding van Mr, J. Limburg plaats hadden, geen Haagsch werk in den engeren zin, zij hebben met Den Haag en met Neder land althans dit persoonlijk verband gehouden. Zij zijn een bladzijde in het boek der Haagsche geschiedenis. Het jaar 1913 bood een eigen beeld van internationale samenkomsten. Het was een gemengd jaar. Want Neder land herdacht, met groote opgewektheid, waartoe op dat oogenblik alleszins reden was, het feit, dat een eeuw te voren de Nederlandsche onafhankelijkheid werd hersteld. Maar het stond ook gereed om medeleven en deelneming te toonen jegens de zoo lang verwachte plechtigheid van de opening van het Vredespaleis. Twee gebeurtenissen, op het oog moeilijk met elkander te vereenigen, maar niet zoo ver uiteenliggend voor dengene die zich op het stand punt stelt, het o.i, eenig juiste, dat alleen dan van een inter nationale gemeenschap kracht kan uitgaan, wanneer deze beschikt over nationale deelen, die krachtig zijn gefun deerd. Dat aan den merkwaardigen man, dien Andrew Carnegie zich heeft getoond, bijzondere opmerkzaamheid hier te lande werd geschonken, kan niet verbazen. Hij was tegenwoordig bij de officieele opening van het Vredes paleis, plechtigheid, die zich in de groote rechtzaal moest afspelen, welke echter een beperkt aantal plaatsen bevat. Plechtigheid, die zich naar het oordeel van hen, die aan wezig waren, nu niet bepaald onderscheidde door de groote warmte, die ervan uitging. Plechtigheid, waarbij men erin slaagde om op het laatste oogenblik aan een reeks vooraanstaande vreemdelingen, die te ’s-Gravenhage waren in verband met het internationaal Vredescongres,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 234