IN HAAGSCHE OMGEVING 217 het subsidie middelen de om- toegang te verleenen. Stel eens, dat de opening van Vredespaleis zich had voltrokken zonder dat vooraan staande pacifisten als een Bertha von Suttner, een Henri Lafontaine, een Alfred Fried in dat jaar tegelijk met Root en Renault tot eere-doctor door de Leidsche Univer- siteit uitgeroepen zouden zijn aanwezig geweest! Te meer, daar de opening van het Vredespaleis aansloot bij het einde van het XXste internationale Vredescongres van dat jaar. Dat Congres slaagde, mede dank zij de be langstelling uit den vreemde, uitnemend. En toch was het, eigenaardige bijzonderheid, het eenige internationale con gres van dat jaar, dat zich niet mocht verheugen in een van de Nederlandsche regeering. Gebrek aan was daarvan niet de oorzaak, want de jaarlijk- sche bijeenkomst van de Interparlementaire Unie kreeg een subsidie van 40.000, welke niet eens geheel kon wor den gebruikt. Maar toen in 1912 het Vredescongres te Genève bijeenkwam, hadden zich daar, in verband met den Italiaansch-Turkschen oorlog van het vorig jaar en de nationale eischen der Egyptenaren, incidenten afge speeld, die den Minister van Buitenlandsche Zaken deden aarzelen verantwoordelijkheid voor een dergelijk Congres te 's-Gravenhage te aanvaarden. Toen werd op de mede werking van het Nederlandsche publiek een beroep ge daan, dat volkomen slaagde, terwijl dank zij de gastvrij heid, die van alle zijden werd betoond, aan dit Congres een volkomen waardige ontvangst kon ten deel vallen. Maar niet alleen zij, die den vrede voorstonden, vergaderden in dit jaar, dat ook het jaar van tentoonstellingen was, in Den Haag of in Nederland -met de meest uiteenloopende ge zelschappen was dit het geval. De InternationaleVrouwen- raad opende de reeks, en vooraanstaande figuren van vrouwenbeweging die wij onder zoo geheel andere standigheden twee jaren later zouden terugzien, waren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 235