INTERNATIONALE FIGUREN 218 Een volgend nummer op het internationaal programma voltrok zich dan ook onder geheel andere omstandigheden. De oorlog was uitgebroken; in Nederland, gelijk in andere neutrale landen, vroegen velen, en onder hen bij voorkeur degenen, die in normale tijden te verstaan gaven, dat paci fistisch streven „toch tot niets kon leiden”, zich af wat er gedaan kon worden om aan de door den oorlog allerwege ontstane ellende een einde te maken. Bijkans te zelfder aanwezig. De vereenigingen voor toerisme vergaderden zoo goed als de belanghebbenden bij de katoen; de inter nationale letterkundige en artistieke vereeniging zoo goed als de pharmaceuten en de voorstanders van den woning bouw. Allen, die bij deze Congressen waren betrokken ge weest, kwamen aan het einde van het seizoen aan een diner op de Amsterdamsche Entos tezamen, en mochten daar algemeen gewagen van gevoelens van erkentelijkheid, die door de vreemdelingen waren getoond. Al die Congressen brachten internationaal leven in de Residentie; zij deden het hare om het „Haagsche werk” van dezen meer toeris- tisch-wetenschappelijken, gedeeltelijk mondainen kant te belichten. Er waren onder de congressisten velen, die tot de vooraanstaanden in eigen land behoorden, maar die zich op een dergelijk congres vertoonden, ontdaan van de waardigheden, die zij bekleedden, als gewone toeschou wers, ja bij voorkeur zelfs als toeristen. Een dezer con gressen had het voorrecht te vergaderen, terwijl de Onaf- hankelijksfeesten zich voltrokken en de historische op tocht, die Nederland in den loop der eeuwen in beeld bracht, door de straten trok. Dat waren dagen, waaraan de herinnering nog altijd levendig is; dagen, die in niets deden gevoelen het onheil, dat zoo spoedig ook over ons kleine land zou losbarsten!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 236