INTERNATIONALE FIGUREN 222 de loe iende kringen der Residentie gaarne geziene gasten waren, wier vrij plotseling vertrek bijkans daags na het slui ten van den wapenstilstand op 11 November 1918 door velen werd betreurd. De Hollandsche gastvrijheid heeft het aan attenties jegens deze geïnterneerden niet laten ontbreken; zelfs is niet nagelaten van de gelegen heid partij te trekken, dat deze geïnterneerde officieren en manschappen onder daartoe steeds gaarne aanwezig geleide ons land beter leerden kennen dan hun anders mogelijk zou zijn geweest. Toen de oorlog tot het verleden behoorde en standen zich, althans naar het uiterlijk, eenigszins als normale herstelden, kwam ook Den Haag als internatio nale stad opnieuw naar voren. Het voor den oorlog ge opperde denkbeeld, dat op het daartoe zoo uitnemend geschikte terrein van Zorgvliet zou worden getracht, in de nabijheid van het Vredespaleis, een monumentaal gebouw te stichten voor internationale doeleinden, die nende in de eerste plaats voor het herbergen van con gressen, waarvoor de ruimte hier in veel gevallen niet van dien aard is als men zou verwachten, werd weer op het tapijt gebracht, zonder dat men erin slaagde de dadelijk zich stellende financieele quaestie te overwinnen. Het Vredespaleis werd in 1920 opnieuw, en ditmaal door twee zeer belangrijke Conferenties bevolkt, schoon te Parijs duidelijk merkbaar was geworden, dat men het vroegere ,,werk van Den Haag” eenigszins wenschte ter zijde te stellen. De eerste dezer bijeenkomsten was te danken aan een Nederlandsch initiatief. Het stond vast, dat de Volkenbond spoedig zou overgaan tot de stichting van een gerechtshof; ten aanzien van de eischen, aan dit Hof te stellen, de grondslagen zijner samenstelling, lie pen de meeningen van verschillende openbaar gemaakte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 240