IN HAAGSCHE OMGEVING 223 en door kende en met Prof. Max rechtsgeleerde, voor wien te ’s-Gravenhage carrière bleek weggelegd. Volstonden Dene- Noorwegen met het afvaardigen van officieele en officieuse memoranda uiteen. De Neder- landsche regeering noodigde de drie Scandinavische en de Zwitsersche regeeringen uit over deze grondslagen met haar van gedachten te wisselen, aan welke uitnoo- diging de Conferentie, die wel eens schertsenderwijze de Five Power Conferentie genoemd werd, gevolg gaf. Het voorzitterschap werd door den Nederlandschen gedele geerde Mr. B. C. J. Loder bekleed; nevens hem werd Nederland door Mr. J. Limburg en wijlen Prof. Mr. C. van Vollenhoven vertegenwoordigd. Van 16 tot 27 Februari 1920 kwam zij samen. Nieuwe connecties met Den Haag werden aangeknoopt, oude hervat. Want Zwitserland zond met den gezant Carlin een man, die het „Haagsche werk” door Huber een geheel een marken en Noorwegen met het afvaardigen van de hier geaccrediteerde diplomaten, Zweden werd door baron Marks von Wurtemberg en door baron Adelsward ver tegenwoordigd; de eerste een bekende uit de Interparle mentaire Unie, de andere een bekende uit de Centrale Organisatie voor een Duurzamen Vrede. Hij was in eene der studiecommissiën van de Centrale Organisatie de „Stockholmer Theo”. Hij zat in deze commissie met onzen landgenoot Heemskerk en met den Kielschen hoog- leeraar Niemeyer, die beiden den gelijken voornaam droegen. Aangezien het in den oorlogstijd in den regel ongewenscht was met namen te teïegrafeeren, werd in de telegrammen dezer Commissie gezinspeeld op Stockhol mer, Kieler en Haager Theo! De Conferentie bracht een stuk werk van beteekenis tot stand; vooral, omdat zij den oningewijden en dat waren en zijn er velen duide lijk maakte welk verschil er is tusschen arbitrage en recht spraak en welke geheel andere karakteristieken, in ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 241