IN HAAGSCHE OMGEVING 227 het Vredespaleis de nagedachtenis bodem eenmaal kan beteekenen, is thans uitermate moei lijk vast te stellen. Meer en meer bleek, dat de wel eens gekoesterde vrees als zou Den Haag zoo niet geheel, dan toch een belangrijk deel verliezen van de rol, die het internationaal vóór den oorlog speelde, ongegrond was. Want het was ook te ’s-Gravenhage, dat in den winter van 1922 op 1923 de Conferentie samenkwam, die, uitvloeisel van het verdrag van Washington, tot taak kreeg de codificatie van het oorlogsrecht in studie te nemen; conferentie, waarbij onze landgenoot Struycken een belangrijke rol speelde. Tevoren, in het vroege najaar van 1921, was de reeks der belang rijke internationale congressen te 's-Gravenhage hervat. Lord Phillimore, de voorname en vooraanstaande Engel- sche rechtsgeleerde presideerde er de samenkomst, die de International Law Association na den oorlog hield. Eigen lijk had deze bijeenkomst te 's-Gravenhage in 1914 moe ten plaats hebben. Zij bracht nu het aanzienlijk en weten schappelijk gezelschap, dat in de International Law Asso ciation pleegt samen te komen, naar 's-Gravenhage. Zij heeft geleid tot de zgn. Hague Rules, voor het onderling juridisch verkeer, zij het ook op privaat terrein, van groote beteekenis. De samenkomst kenmerkte zich door de ont hulling die in de kleine rechtszaal van geschiedde van het beeld, gewijd aan van Asser, dat sedert dien zijn plaats in de gangen van het Vredespaleis heeft ingenomen. En al spoedig zouden deze gangen regelmatig de bezoekers en de deelnemers her bergen van de processen, die voor het Permanente Hof van Internationale Justitie werden en worden afgespeeld. Op 15 Februari 1922 toch had, ten overstaan van de Koninklijke familie, de beëediging plaats van deze eerste internationale rechterschare. De elf rechters en de vier plaatsvervangers, voor zooverre op dien dag aanwezig,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 245