INTERNATIONALE FIGUREN 228 legden ten overstaan van den heer Loder, dien zij tot hun eersten president hadden gekozen, de eed of plechtige verklaring af, waarmede zij zich bonden aan een goede uitvoering van de internationale gerechtigheid. Een paar maanden later, krachtens het reglement van het Hof op 15 Juni, ving de eerste gewone zitting van het Hof aan, waarvoor reeds dadelijk drie zaken, verband houdende met uitlegging van bepalingen betreffende de internatio nale Arbeidsorganisatie, waren ingeschreven. Het toeval wilde, dat in diezelfde dagen in het Vredespaleis de Amerikaansch-Noorsche arbitrage-aangelegenheid onder leiding van Prof. Max Huber plaats had, waarvan reeds is gesproken. En het toeval wilde ook, dat in diezelfde dagen het Vredespaleis onderdak verleende aan de zgn. Russische conferentie, uitvloeisel van de groote interna tionale bijeenkomst te Genua, die zoo weinig doeltreffende resultaten had opgeleverd. Van 26 Juni tot 19 Juli was deze conferentie bijeen teneinde te trachten een oplossing te vinden voor de geschillen, die tusschen de Sovjet- Regeering en de andere landen, te Genua vertegenwoor digd, bestonden. Den Haag heeft toen gelegenheid gehad Russische gedelegeerden naast die van Japan en van het meerendeel der Europeesche Staten aanwezig te zien. Litwinoff voerde de leiding der Russische delegatie, ver gezeld van een aantal gedelegeerden, wier namen in andere landen van Europa maar al te zeer bekendheid genoten. Strenge maatregelen waren genomen om in die dagen het binnengaan van. het Vredespaleis aan eiken onbevoegde te verhinderen; maatregelen, noodig geacht wijl men de mogelijkheid van b.v. een aanslag, of even tueel een beleediging van een der Russische gedelegeer den niet onmogelijk achtte. Het is toen in de betreffende vertrekken van het Vredespaleis gegaan om groote be langen, vooral van degenen, die rechten op Rusland doen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 246