IN HAAGSCHE OMGEVING 231 In statige rust, in de volkomen abstracte sfeer van het werkelijk rechtsprekende college heeft zich sedert 15 Juni 1922 de eerbiedwaardige reeks gedingen af gespeeld, die voor het Permanente Hof hebben gediend. Het Hof van den Volkenbond, gelijk men het veelal kortweg noemt, heeft een dubbele taak: eensdeels om vonnis te wijzen, dat onherroepelijk is, in die gedingen, die hetzij krachtens het Pact, hetzij krachtens bijzondere overeenkomsten aan het oordeel van het Hof worden onderworpen; anderzijds om adviezen te geven die, door den Raad of de Assemblée van den Volkenbond gevraagd, meer zijn dan adviezen alleen en tot dusverre altijd zijn opgevolgd. Het had er aanvankelijk den schijn van als zou het aantal adviezen het winnen van dat der vonnissen. Immers, eerst in den zomer van 1923, nadat reeds een zestal adviezen was gegeven en een tweetal andere in voorbereiding was, velde het Hof inderdaad vonnis. Dit geschiedde in het bekende geval van het Engelsche stoomschip „Wimble don”, dat, met munitie voor Polen geladen, door de Duit- sche autoriteiten gelijk het Hof uitmaakte ten onrechte was vastgehouden in het Kieler kanaal, wijl Duitsch- land zich onzijdig verklaard had in den Poolsch-Russi- schen oorlog. Maar daarna is de reeks werkelijke vonnis sen, afgewisseld door ordonnanties van gelijk bindend karakter, begonnen, die het thans èn in aantal èn in be langrijkheid niet meer van die der adviezen verliest. Het tafereel, dat zich in de groote rechtszaal van het Vredes paleis in alle die jaren afspeelde, was telkenmale vrijwel hetzelfde. Achter de groote tafel, eerst in de breedte, thans in de lengte van de rechtszaal geplaatst, het Hof; de President in het midden, aan zijn rechterhand de laatste oud-president; de leden verder zetelend naar anciënniteit. Voor de tafel van het Hof staan aan weerszijden de ban ken voor de vertegenwoordigers der partijen; de lessenaar,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 249