SIMON DE LA VALLÉE 14 kerk werd ingeschreven. 1Simon de la Vallée rouwde blijkbaar niet lang en trouwde gemakkelijk. Marie de Cokaine was reeds zijn derde vrouw, want toen hij in 1633 in ons land kwam, had hij een zoon Jean, die in 1620 blijkt te zijn geboren, wiens moeder, Pauline de Coulas, toen nog leefde, en van welke vrouw onze in de liefde blijkbaar niet bijster standvastige kunstenaar, dus op een of andere wijze moet zijn gescheiden. Trouwens, ook het huwelijk met Marie de Cokaine zou niet lang duren. Al spoedig blijken ernstige moeilijkheden te zijn gerezen, zoowel met zijn derde vrouw, als met zijn schoonouders. Een zonderling document geeft ons hierop eenigen kijk. Het is een attestatie op 7 Januari 1636 gegeven ten over staan van notaris Lambert Rietraet, door zekere Marie Joseph uit Luik, oud dertig jaren, die daarbij, ten ver zoeke (notabene!) van Simon de la Vallée architect van Syne Excie den prinse van Oraengien”, verklaart, „dat sij deposante in questie wesende voorde heeren Bor- gemrn van 's Gravenhage jeghens den voorn. La Vallée tersaecke van eensulcken kint twelcke hij aen haer depo sante hadde verweet, omme daarvoor te hebben alimen tatie ende daerover gerenvoyeert synde voor eenige arbiters omme haerlieden t’ accordeeren”, bij die gelegen heid woorden heeft gekregen met de la Vallée, en dat zij elkaar hebben uitgescholden, hij haar voor „putain”, zij hem voor „bougerou”. Bovendien verklaart zij echter en dit is het belangrijkste „dat onlancx de moeder en schoonvader (sic) van huysvrouw van vn. La Vallée x) „Simon de Ia Vallee, et Marie de Cokaine demeurant a la Haye, et y aijant veu leurs trois proclamations matrimoniales sans aucun empeschement, sont icy mariez le 20e iour de Novembre 1635.” Trouwregister der Walenkerk i.h. Gemeentearchief te Am sterdam (D.T.B. 1001). Blijkens vriendelijke mededeeling van den archivaris, Mr. A. Le Cosquino de Bussy.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 24