INTERNATIONALE FIGUREN 238 negie gesticht, voor deze denkbeelden te winnen. Er ver liep natuurlijk nog geruimen tijd, voordat de voorberei dende werkzaamheden ten einde waren en de zoowel juridisch als wetenschappelijk meest geschikte vorm was gevonden. Het „werk van Den Haag” wordt beheerscht door de omstandigheden, en door de personen, die daarin een vooraanstaande rol spelen. Binnenkort zal, naar aan te nemen is, onze stad een bescheiden instelling rijker zijn, die nauw aansluit bij het internationaal karakter, dat Den Haag zich in deze veertig jaren steeds meer heeft eigen gemaakt en waarin ook deze personen naar voren zullen komen. Het is de blijvende verzameling, uitgaande van de Stichting Vredes- en Volkenbondsmuseum, welke op haar beurt weer voortkomt uit de zoo welgeslaagde Vredes- en Volkenbondstentoonstelling, die in het begin van 1930 hier ter stede werd gehouden. Levendig werd toen de behoefte gevoeld, dat hetgeen daar ten aanzien van de ontwikkeling van vredesbeweging en Volkenbonds- gedachte tijdelijk bijeen was, zooveel mogelijk bijeen moest worden gehouden., en uitgebreid naarmate de omstandig heden dit noodig maken. Dat kan natuurlijk niet geschie den in den vorm, ook niet in den omvang, waarin de ten toonstelling plaats had, maar op gelijken, stelselmatigen grondslag zal ermede worden begonnen. Het Gemeente bestuur van 's-Gravenhage gevoelde, ook blijkens de bewoordingen van het prae-advies, aan den Raad daar over uitgebracht, de wenschelijkheid om aan de oprich ting van een dergelijk, voorloopig uiterst bescheiden museum steun te verleenen, wijl zoodanig museum, gewijd aan de Vredes- en Volkenbondsgedachte, toch binnen korter of langer tijd zal verrijzen, en het dan aanbeveling verdient dat zulks te ’s-Gravenhage geschiedt. Zij, die dit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 256