KRONIEK OVER 1932 277 13 Dec. 13 14 17 17 19 20 het 21 21 W. P. H. Jansen. 23 Dr. F. U. Ockerse. Th. L. Harlaar als 16 16 17 19 Wijs- van den ,,die Haghe” in Pulchrio Studio over de be- teekenis der Musea Scheurleer. Overleden Mr. G. van Slooten Azn„ Raads heer in het Gerechtshof. Overleden Luit.-Generaal W. Th. Philipsen, oud-Inspecieur van den Geneesk. dienst der Landmacht. De Raad verleent een crediet van 115.000 voor den bouw van een nieuw schoolgebouw ten behoeve van de Buitenschool aan de Door- nikschestraat. 40-jarig jubileum van 40-jarig jubileum van journalist. Vergadering van de Vereeniging voor begeerte des Rechts in het gebouw Hoogen Raad. 120-jarig bestaan van het College van Collec tanten der Ned. Herv. Gemeente. Overleden Frits Mondriaan, schilder. Foto-tentoonstelling door den Algem. Bond van Ned. Fotohandelaren in het Gemeente Archief (onderwerp Indische Tentoonstel ling). Overleden C. H. Peters, oud-Rijksbouw- meester. Afscheid van den Hoofd-Inspecteur van Lager Onderwijs A. Rienks. Oprichting van een Nationaal Vrijzinnig Christelijk Jongeren Comité. 25-jarig ambtsjubileum van notaris S. K. D. M. van Lier. 50-jarig priesterschap van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 295