JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1932 Het in alle opzichten zoo ongunstige jaar 1932 heeft ook op de Vereeniging „die Haghe” zijn stempel gedrukt. Gelijk reeds in het vorig jaarverslag werd voorspeld, is de teruggang van het aantal leden vrij aanzienlijk. Door overlijden en bedanken verloor de Vereeniging in 1932 102 leden, terwijl slechts 14 leden toetraden, zoodat het ledental met 88 verminderde. Gelet op de omstandigheid, dat vele andere vereenigingen hun ledental naar verhou ding meer zagen achteruitgaan, is het verlies voor „die Haghe” nog al meegevallen, doch het behoeft geen be toog, dat de financiën van deze vermindering ernstig te lijden hebben, hetgeen te meer klemt, waar de Vereeniging in het afgeloopen jaar een groot geldelijk verlies geleden heeft door de déconfiture van het Bankiershuis Scheurleer. Deze ramp had plaats juist toen een groot deel der geïnde contributies aan de bank was afgedragen, zoodat een bedrag van ruim 4000 grootendeels als verloren moet worden beschouwd. Daar de Vereeniging een klein kapi taal had, kan zij met haar werkzaamheden voortgaan, doch het behoeft geen betoog, dat in de komende jaren de uiterste zuinigheid betracht zal moeten worden. Het Be stuur heeft dan ook gemeend dit jaar geen uitnoodigingen tot het lidmaatschap te moeten verzenden, daar zulks belangrijke kosten met zich brengt en de kans op succes thans zeer gering geacht moet worden. Het Bestuur spreekt echter den wensch uit, dat de leden, die dit ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 321