„DIE HAGHE” OVER 1932 307 Geschriften. B ij e e n ko m s t e n. In December verscheen het Jaarboek 1932. Reeds in den aanvang van dit verslag en in het voorwoord van Dr. W. Moll wordt melding gemaakt, dat het Bestuur er prijs op stelde ook in deze slechte tijden een Jaarboek te doen verschijnen. Dit Jaarboek bevat tevens als bijlage de bijzonder goed geslaagde reproductie van een kaart van Den Haag, zooals dit zich moet hebben voorgedaan tusschen 1560 en 1570. Deze kaart is het resultaat van een veeljarige studie en arbeid van onzen stadgenoot A. ter Meer Derval. Het moge den heer ter Meer Derval eene groote voldoening zijn, dat deze kaart allerwege een zeer gunstig onthaal heeft gevonden en dat vele leden de wan deling door het dorp ’s-Gravenhage, zooals deze in het begeleidend artikel wordt beschreven, op de kaart gevolgd hebben. Ook de overige artikelen vonden bij de leden een goed onthaal. Het wordt door het Bestuur bijzonder op prijs gesteld, dat ons eerelid, de oud-Voorzitter Mr. H. Zillesen, het Jaarboek nog met een pennevrucht van zijne hand heeft willen verrijken. In de pers vond het Jaarboek veel waardeering. De uitgave van de Hofboeken ondervond dit jaar groote vertraging. Doordat de bewerker dezer uitgave door ziekte het geheele jaar door tot arbeiden niet in staat was, stond het werk nagenoeg stil. Wel werd de geheele tekst in proef gezet. Het is daardoor komen vast te staan, dat de Hofboeken zelf, dus zonder inleiding en alphabetisch register, ongeveer 30 vellen druks zullen beslaan. Op 2 Februari hield Dr. N. Japikse, Directeur van het Koninklijk Huisarchief eene lezing over dit archief, nadat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 325