JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 308 de I kort historisch résumé van in de vergadering eerst de begrooting voor 1932 was be handeld. Deze lezing diende tot voorbereiding van de aan staande excursie naar het Huisarchief, waartoe de leden van de Vereeniging door de welwillende beschikking van H.M. de Koningin in de gelegenheid werden gesteld. Spreker gaf een overzicht van de verzamelingen, die in het Archief te zien zijn. Tevens gaf spreker een Nassausche archieven. Op 9 Maart sprak Mr. A. Staring over het Oranje Nassau-Museum. Voor deze lezing waren tevens uitge- noodigd de leden van het Oranje Nassau-Museum. Spreker gaf eerst een kort overzicht van het plan tot organisatie van ons museumwezen, zooals het ongeveer 10 jaar geleden door de Museumcommissie is voorgesteld. Vervolgens besprak spreker de stichting van de Ver eeniging het Oranje Nassau-Museum en het vele werk, dat er nog te doen valt voor de Vereeniging om schilde rijen en andere voorwerpen op ons Vorstenhuis betrek king hebbende bijeen te brengen in het nieuwe Museum. Spreker besloot zijn interessante voordracht met het ver- toonen van een serie lichtbeelden, die een goed overzicht gaven van wat er in het Museum te zien is. Op de vergadering van 27 April, waarin eerst de jaar verslagen van den secretaris en den penningmeester wer den behandeld, sprak de Voorzitter, Dr. H. E. van Gelder, over het Haagsche leven in de 18e eeuw. Spreker maakte zijn hoorders er opmerkzaam op, dat deze eeuw niet alleen een tijdperk aangeeft, maar ook een begrip; vooral in een stad zonder sterk bewogen eigen leven als Den Haag blijkt dat duidelijk. Hoofdzaak is dan ook het reageeren van de verschillende levens- en gedach tensferen op dat begrip. Besproken werden de regentenheerschappij met haar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 326