SIMON DE LA VALLÉE 23 om onze e door overste Erik Oxenstierna op de Marlete te Stock holm omvergereden en met den slag van een pistoolkolf zwaar gewond, tengevolge waarvan hij enkele dagen later in elk geval vóór 6 December, overleed. 1 Het is een wel sterk uit het Hollandsche kader sprin gende figuur, die ons hier tegemoet komt, een echte tijd en landgenoot van de „Trois Mousquetaires”, een voor- looper van Casanova, een avonturier ongetwijfeld, met steeds een kleine beurs, een groot hart en een ruim ge weten, Een onvervaarde wildebras, maar tevens een man van stellig bijzondere begaafdheid, en aldus ook blijkbaar een man naar het hart van zijn vorstelijken beschermer, Frederik Hendrik, in wiens slot Honselaersdijk hij een der belangrijkste werken onzer toenmalige bouwkunst tot stand bracht. Zijn verblijf en zijne werkzaamheid aan het hof van den Stedendwinger hebben aan onze vaderland- sche bouwkunst een nieuwen impuls gegeven, en dezen niet gering te schatten invloed is zijn figuur nadere aandacht volkomen waard. 1) Dus niet tengevolge van een duel, zooals algemeen wordt be weerd (vgl. o.a. Romdahl en Roosval, Svensk Konsthistoria. Stockholm, 1913, p. 331). Deze en andere bijzonderheden omtrent de Zweedsche periode van de la Vallée dank ik aan de heeren Prof. Sten Karling te Tartu (Estland) en William Anderson te Lund.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 33