JACOB GILLES 27 750, 17 Dec. 1680 notaris nr. één, de vader van Maria, schout.1) Deze Johan Cocq had zich in den loop van zijn ambtstijd een belangrijk bezit aan landerijen en huizen verworven, echter niet op een onberispelijke manier zoo 't schijnt. Op het eind van zijn leven toch rijzen er tal van klachten tegen hem wegens afpersingen en omkooperijen. 2Juist bijtijds sterft hij, waardoor hem een misschien minder aangename proce dure bespaard bleef. Zijn weduwe, Maria Cocq geb. Clocq, stierf eenige jaren later, nalatende vijf kinderen, waarvan er toen nog drie minderjarig waren, twee dochters Maria en Johanna en een zoon Dirk. 3) Maria Clocq, de moeder, schijnt connecties in de deftige burgerkringen te hebben gehad, daar als voogd van moederszijde over deze kinderen optrad een zekere Nicolaas Hooft, med. dokter, waarschijnlijk ver want aan de bekende Amsterdamsche regeeringsfamilie. Na den dood van de moeder werden de landerijen en huizen verkocht en zijn de minderjarige kinderen, de twee oudere dochters waren reeds getrouwd, vermoedelijk naar Den Haag vertrokken, waar hun grootvader en oom Ludolf, de chirurgijn, tevens hun voogd van vaderskant,4) woonden. Daar in Den Haag richt dan een tiental jaren later Maria’s zuster Johanna een winkel op in Fransche kra- merijen, 5) en daar zal ook wel de liefdesgeschiedenis x) Registers van verpachte officien. Rekenk. Holland. Nr. 519 523 (1656—1674). 2) Not. Archief Aalsmeer, nr. 85, 18 Dec. 1672 e.v. (notaris N. Doubleth). 3) Rechterlijk Archief Aalsmeer, transportreg. nr. 1679 e.v., 16 Jan. 1688 e.v. 4) Not. Arch. Aalsmeer, nr. 85, 19 Nov. N. Doubleth). 5) Rechterlijk Archief Aalsmeer, transportreg. nr. 751 6 Nov. 1691.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 38