DE GEBOORTE VAN DEN RAADPENSIONARIS 30 B Civiele Sententieboek Hof v. Holland nr- 866 (9 Dec. 1697). zich te hebben en alleen door haar verzorgd te worden, terwijl hij den dag vervloekte, dat zijn moeder het proces begonnen was en alleen uit ontzag voor deze zou hij het huwelijk in Holland uitgesteld hebben. Is dit nu alles •louter „verdichtsel en figmentum” zooals Jacob Maria’s verklaringen betitelt? Het pleit echter voor haar, dat er te haren laste eigenlijk niets in het midden wordt ge bracht. Jacob ontkent, doch beschuldigt niet. Gedurende het proces sterft Sara Gilles—Boursse 1696Toch denkt Jacob er niet aan zijn verplichtingen na te komen en Maria moet zich op haar beurt wenden tot het Hof. 1 Ondanks alle ontkenningen van Jacob (hij geeft eigen lijk alleen de eerste trouwbelofte toe), wordt het proces ten gunste van Maria beslist. 9 December 1697 veroor deelt het Hof Jacob Gilles om Maria Cocq in facie eccle siae naar de wetten van het land te trouwen en bijna een jaar later wordt hun huwelijk in de Groote Kerk te ’s-Gra- venhage voltrokken. M*aria moet tóch wel overtuigende en klemmende argu menten tot haar beschikking hebben gehad. Jammer genoeg is slechts het vonnis over, waaruit wij het verloop van het proces kunnen volgen. Alle verdere stukken, dit proces betreffende, zijn verloren gegaan. Wat de rechters niet gunstiger voor Jacob gestemd zal hebben, zijn diens verdere escapades, eerst te Frane- ker, later te Den Haag. De reeds genoemde „fachieuze” kwestie, waardoor het Friesche uitstapje een voor Jacob nog ongedacht einde nam, is er één van. Hoewel ze ten slotte niet in eenig verband tot zijn liefdesaffaire staat, levert ze te meer een staaltje van de zeden en gewoonten van dezen jongen man. Bij een studentenrelletje in zeer kennelijken staat verkeerend, brengt hij een ratelaar of

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 41