JOHAN SAMUEL CASSA 37 De Cassa’s kwamen uit Zwitserland, waar omtrent het midden der 16e eeuw in het stadje Lutry aan het Lac Leman een Jacob Cassa(t) leefde. De eerste Cassa, dien wij in de Republiek ontmoeten, is Antoine Cassa, die in 1663 als lidmaat van de Waalsche gemeente in Den Haag ingeschreven werd. 1) Eenige Jaren later (1669) blijkt deze Antoine ,,de service de S. Altesse Madame la prin- cesse douairière d’Orange” (Amalia van Solms) te zijn, terwijl hij in een acte van 1673 „hellebardier” van Hare Hoogheid genoemd wordt.2) In nog later Jaren, in 1685, blijkt hij als „kamerhellebardier” in dienst van de prinses van Oranje, de vrouw van den stadhouder Willem III, te zijn. 3) Deze Antoine was nog in Lutry geboren (1640) en is aanvankelijk volkomen vreemdeling in de Republiek ge weest. Een notarieele acte van 1669, waarin hij optreedt, is waarschijnlijk te zijnen behoeve in het Fransch ge- Deze Johan Samuel verdient toch onze aandacht, niet alleen om zijn werk der indices, maar ook om andere werken, welke door hem zijn nagelaten. Hadden wij ook het dagboek in ons bezit, dat sedert zijn achttiende jaar door hem schijnt bijgehouden te zijn, misschien zouden wij het leven van een geslaagd ambtenaar dier dagen en het milieu, waarin hij leefde, tot in bijzonderheden kun nen volgen. Sedert eenige tientallen van Jaren is dit boek echter spoorloos verdwenen en bij de bespreking van Johan Samuel’s werken zullen wij ons tot enkele mede- deelingen omtrent zijn leven moeten bepalen. x) Deze mededeelingen over Antoine Cassa dank ik aan de wel willendheid van den heer J. F. Cassa. -) Protocollen der Haagsche notarissen. Inv. nr. 259 fol. 173. 3) Transportregisters ten gemeentearchieve fol. 348 vo.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 48