JOHAN SAMUEL CASSA 39 6000, waarvan slechts een bedrag van 2400 uit zijn salaris voortvloeide. Hij bewoonde een huis aan de Prinse- gracht van 450 huurwaarde en hield drie dienstboden. 1 De notarieele protocollen vermelden tal van transacties waarin hij optreedt. Hij is waarschijnlijk bij de regenten gewild geweest. Bij de geboorte van zijn vijfden zoon Gerard Cornelis (1739) traden de thesaurier-generaal van de Generaliteit mr. Gerard van Hardenbroek en zijn vrouw Anna Cornelia van Leeuwen als getuigen en peten op, bij de geboorte van zijn zesden zoon, Hendrik (1741waren de latere griffier der Staten-Generaal Hendrik Fagel en diens vrouw Catharina Anna Sluysken de eerste als peet aan wezig. Thans onze persoon! Johan Samuel was 12 Augustus 1731 als derde zoon uit het huwelijk geboren.2) Uit een aanteekening, die aan zijn dagboek ontleend is, weten wij, dat hij reeds vroeg als „pennist” wij zou den zeggen als departementsambtenaar opgeleid werd. Het is ongetwijfeld Frederik Abraham geweest, die deze opleiding bepaald heeft: zelf geslaagd in zijn ambtenaars loopbaan, vertrouwde hij met zijn relaties zijn zonen langs dezen weg het spoedigst bezorgd te hebben. De oudste zoon, Anthony Isaac, had door deze opleiding het succes gehad in 1742 op achttienjarigen leeftijd reeds een plaats te verkrijgen als klerk bij den Raad van State, er was na dit succes voor den vader alle reden voor zijn andere zonen dezelfde loopbaan te kiezen. Wat deze opleiding van „pennist” omvat heeft, weten wij niet. Bepaalde, nauw omschreven eischen zullen niet J) Zie Algem. Nederl. Familieblad 1883/4 nr. 13. In 1776 werd hij in de hoogste klasse begraven. 2) De tweede zoon Cornelis Abraham is vroeg overleden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 50