a JOHAN SAMUEL CASSA 40 bestaan hebben. De schrijfkunst, waaraan men het eerst zou denken, heeft daarbij zeker niet op den voorgrond gestaan; Johan Samuel had later een vrij duidelijke, maar geenszins fraaie hand. Het blijkt dat Frederik Abraham deze opleiding voor zijn zonen in elk geval niet al te eng heeft genomen. Be halve Fransch, heeft hij hen Latijn laten leeren, en waar schijnlijk ook reeds vroeg voor de rechtenstudie laten voorbereiden. Hij mocht de practische opleiding boven de academische voor zijn zonen verkiezen, van de voordeelen, welke een academische titel gaf, is hij overtuigd geweest; zijn zonen zouden zonder de academie te bezoeken den titel van meester in de rechten moeten verwerven. 1 Johan Samuel was reeds op 17-jarigen leeftijd vol doende volleerd om aan Bentinck bij zijn zending naar het congres te Aken toegevoegd te kunnen worden. Een jaar later volgt hij onzen gezant bij het Hof van Frankrijk, Lestevenon van Berkenrode, naar Parijs. 2 Intusschen was de vader op den uitkijk gebleven naar een vaste plaats, en bij de inrichting van het nieuwe bureau van de collectieve middelen in Holland, dat ten gevolge van de hervormingen van 1749 ingesteld werd, was deze plaats gevonden. Op 19-jarigen leeftijd verkreeg Johan Samuel een vaste positie als klerk op dit kantoor. Er breekt nu een inspannende tijd voor hem aan. Niet zoozeer ten gevolge van de beslommeringen van het ambts werk, als wel om de rechtenstudie, welke nu buiten de bureau-uren met kracht doorgezet zou worden. ,,By nagt en ontyden”, schrijft hij later in zijn dagboek, terwijl hij den ganschen dag op het kantoor bezig was, moest de B Behalve Daniel, die ziekelijk schijnt geweest te zijn, hebben allen den meestertitel verworven. 2) Navorscher VI blz. 74, VII blz. 150.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 51