60 DE KUNSTVERZAMELINGEN VAN STADHOUDER neau, A. M. Falconnet-Collot,11Spinny, de pastellist J. F. A. Tischbein 12), B. Bolomey 12a), H. W. Schweick- hardt13J. E. Liotard die 14 jaar lang voor het Stad houderlijk Hof werkte Tozelle en Ch. H. Hodges 14 de laatste bekend door zijn mezzotintprenten en die als portretschilder zeer gezocht was. Zoo ook verwierf de prins voor de sinds 1738 weder aangelegde verzameling talrijke aanwinsten en manuscripten voor zijn bibliotheek. Deze reeds bestaande en door Frederik Hendrik aan gevulde boekerij was door de opvolgende Oranjevorsten uitgebreid en van onschatbare waarde, toen zij door den bibliothecaris Anthonie Smets, onder toezicht van Con stantin Huygens, was geïnventariseerd.14a) Na het over lijden van den Koning-Stadhouder Willem III kreeg echter de Koning van Pruisen haar bij de scheiding van 1734 in bezit. Wel hadden de Staten-Generaal nog gepoogd om de afgifte op de lange baan te schuiven, 16doch de Koning dreigde met het nemen van krasse maatregelen. „Volgens uw verhaal”, zoo schreef hij, „is er weinig „hoop dat de extraditie der documenten en papieren, die „tot ons aandeel in de Orangische successie behooren, „zoo ras zal geschieden als men zich tot nu toe verbeeld „heeft. Maar”, liet hij er op volgen:„wij gedwongen „zullen wordenzoodanige satisfactie te nemen als de „soeverein a soeverein in gevallen, waarin de justitie open lijk wordt geweigerd, gebruikelijk is; dat men zich niet „zou behoeven te verwonderen dat zulks misschien, eer „dan men aldaar vermoedde, kwam uit te barsten Zijn gevolmachtigde Luïscius, aan wien hij deze missive zond, aarzelde niet lang om den inhoud aan de Generale Staten mede te deelen, waarna de Koning in het bezit van het hem toekomende werd gesteld. Frederik Wilhelm gaf daarop last om de kostbare boekerij in het openbaar te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 72