62 DE KUNSTVERZAMELINGEN VAN STADHOUDER de bibliotheek op aanvrage erven Carel Duco graaf d'Aumale en Vrouwe Anna van Assendelft, met inbegrip der rantsoenpenningen voor 42.466 gekocht. In deze ruime woning bracht men de verschillende kunstschatten uit de Stadhouderlijke vertrekken over. In de groote zalen werden de schilderijen opgehangen en de onderscheidene collecties in vitrines en kasten geïnstal leerd, terwijl de boekerij in de benedenlokalen werd opge steld. De voorbereiding bleek goed te zijn geweest, want alle gestelde doeleinden werden volledig bereikt. In de verschillende zalen was heel wat te zien. De bibliotheek, onder beheer van den oud-leermeester van den prins Louis G. de Joncourt, 18bevatte onge veer 8000 boekwerken.19) Men vond er ook allerlei schrifturen, oorkonden, curiosa en zeldzame incunabelen. De dertien groote kasten bevatten een keur van klassie ken, die een boekenliefhebber deden watertanden. Steeds werd de verzameling door aankoopen verrijkt, o.a. 22 Mei en 10 September 1761 met belangrijke werken (voor 363 en 300) en op 6 April 1778 met manuscripten (voor 555) uit de bibliotheek van H. Bakhuizen. De zeldzame kaarten en atlassen lagen in de laden der vele ladetafels, terwijl een uitgezóchte collectie houtsneden en prenten in een 40-tal portefeuilles de aandacht der aanvankelijk nog spaarzame bezoekers trokken. Postma was er met de sur veillance belast. Hoewel niet publiek, was bij den bibliothecaris te zien. Een tweetal vertrekken op de eerste en een op de boven ste verdieping dienden tot bewaring der mathematische, geometrische, mechanische en physische verzamelingen. De ethnografische verzameling, opgesteld in zeven vertrekken (5 op de eerste en 2 op de tweede verdie ping), omvatten Indische zoogdieren, vogels en insecten,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 74