PRINS WILLEM V EN HARE LOTGEVALLEN 75 Duytsche Staten voortaan geene meerdere penningen jaerlyx herwaerts werden overgemaekt, het alsdan eene volstrekte onmogelijkheid voor Uwe Hoogheids thesaurie- general alhier sal weesen die last te dragen”. In bedoelde memorie werd ook gewezen op de uiterst geringe opbrengst der pachtsommen, door de heer- schende veepest en de vele rampen van den watersnood. Het geconstateerde tekort bedroeg ongeveer 60.000, waarin tijdelijk werd voorzien door de noodige kasgelden ad 5000 tegen 4 bij den bankier Tobias Boas op te nemen. Gelukkig dat de Domeinraad een oogje op de uit gaven hield en den Prins naar beste weten adviseerde. 39 De goedhartige Vorst wilde gaarne een ieder genoegen geven en kon nu eenmaal niet, waar ’t pas gaf, kras en onverbiddelijk neen zeggen. Dat bleek o.a. toen de borgen van den in 1748 overleden thesaurier en rentmeester J. C. Radermacher aangesproken dreigden te worden. Er was n.l. in diens administratie een tekort van 197.000. Zijn beide borgen Mr. W. Vlaardingermont en A. Patras, ieder hoofdelijk aansprakelijk voor 25.000, werden ech ter tot aan hun dood ongemoeid gelaten. Wel was door den Domeinraad bij den Prins dringend aangedrongen om hunne erfgenamen, zijnde de Wed. A. Patras, kolonel Jacob van Kretschmar en de burgemeester Adriaan van der Goes, ieder voor 25.000 aan te spreken, maar Wil lem V wenschte om bizondere en personeele redenen geen vervolging en zag van zijn vordering af. Bij zijn verschillende aankoopen betaalde hij meestal te veel. Behalve de door hem verkregen vaste panden, werden talrijke boeken, handschriften, miniaturen, medail les, schilderijen, beeldhouwwerken en andere kunstschat ten, zonder vast plan, aangekocht doch veelal tegen te hooge prijzen. Wij gaan de onrustige tijden die de goede stad ’s-Gra-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 87