82 DE KUNSTVERZAMELINGEN VAN STADHOUDER Saxisch-en andere porceleinen koffie-, thee-en chocolade- serviezen, marmeren beelden en groepen geveild. Op gelijke wijze kwamen het meubilair en de schilde rijen, aanwezig in het Huis ten Bosch en het Kleine Loo4S het Oude Hof, het Kasteel van Breda en het Paleis van Soestdijk, 49achtereenvolgens op 16 Augustus 1797, 16 April en 23 Juli 1798 te ’s-Gravenhage, door den vendumeester Francois Bosboom, onder den hamer. Temminck werd nog op 9 Juli van dit jaar gemachtigd om bij de ten verkoop aangeboden roerende goederen te voegen een oude statiekoets en den zeilwagen van Stevin. De eerste was de „Karosse van Staat” voor een zesspan, waartoe bij resolutie der Staten van 2 Augustus 1660 be sloten was en door Barent van Syburgh voor de som van 31.383 gemaakt. Het beeldwerk was van de hand van Pieter Roman en kostte 767, terwijl de rijtuigschilder Andries de Haen 1598 berekende. Bij een in 1786 in het koetshuis ontstanen brand had de karos sterk geleden. Halfjaarlijks werd voor de bewaring 157.10 of 100 zil veren ducatons betaald. De koets werd niet verkocht, maar voor zijn vordering aan den bewaarder de Marée gelaten, waarna zij werd gesloopt en voor afbraak ver kocht; de beelden vond men in 1802 bij een uitdrager te Amsterdam. 50 7 Januari 1792 wordt een post vermeld: „voor het be waren van den zeilwagen van Simon Stevin, staande op den dorpe van Scheveningen aan Cornelis Mooyman 30.” Het betrof hier den kleinen wagen, die bij verkoop 180 opbracht en op speculatie door een paar Schevenin- gers werd gekocht, doch in 1811 moest worden gesloopt. Thans zou echter een besluit worden genomen dat voor de kunstschatten van blijvenden invloed zou worden. Ingevolge het door burger A. J. Verbeek in de Natio nale Vergadering ingediende voorstel, werd besloten om

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 95