PRINS WILLEM V EN HARE LOTGEVALLEN 83 te leggen een nieuwe openbare kunstverzameling aan te leggen en deze, in combinatie met de bibliotheek, te plaatsen in het Huis ten Bosch. Tot de vorming daarvan zouden strekken de aanvan kelijk voor den publieken verkoop bestemde stukken van het Loo. Deze werden daarop naar het Huis ten Bosch 12 Januari 1799) vervoerd en onder toezicht gesteld van den Amsterdamschen makelaar en kunstkooper Cornelis Sibille Roos 51die den titel van inspecteur kreeg. Voornamelijk door de toewijding van Gogel en de zor gen van Temminck, bracht men vervolgens uit de voor malige vorstelijke lustverblijven en van marine-etablisse- menten, tal van bestanddeelen voor de verzameling bij een, waardoor de eerste grondslagen voor onze nationale verzamelingen werden gelegd. Zoowel Gogel, die zelf verzamelaar was, als Temminck, hebben met zeer beperkte middelen prijzenswaardig werk gedaan. Het zou echter nog vrij geruimen tijd duren eer alles voor de installatie gereed was. Het bleek n.l. noodig dat het meerendeel der stukken schoongemaakt, gerestaureerd en van nieuwe lijsten werd voorzien. Ten slotte kon de „Nationale Konstgallerij in het Huis in 't Bosch" voor het publiek worden opengesteld met 193 schilderijen en eenige zeldzaamheden. Zij opende hare zeven zalen van 31 Mei 1800 af eiken dag, 's winters van half tien tot drie uur en des zomers bleef zij van negen tot twee en van vier tot één uur vóór zonsondergang toegankelijk. Aanvankelijk vastgesteld op zes stuivers, werden kort daarop de „consentbilletten" verkrijgbaar gesteld voor elf stuivers. De toeloop was zeer bevredigend, daar de bekwame decoratieschilder Jan Gerard Waldorp,52) die van 1 Mei af belast werd met het toezicht aanvankelijk op het enorme salaris van één gulden per dag, met ingang van 1 Mei 1802 zag hij dit verhoogd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 96