PRINS WILLEM V EN HARE LOTGEVALLEN 85 De onverwachte verandering in het Bewind was van onmiddellijken invloed op de Konstgalerij, toen bekend werd dat de pas opgetreden Raadpensionaris Schimmel- penninck gedurende de zomermaanden over het Huis ten Bosch wenschte te beschikken en het deswege moest wor den ingericht. De Besognekamer op het Buitenhof, die reeds tevoren aan de schilderijen gastvrijheid had geboden, werd weder benut. Zij werden vooraf grondig nagezien en gerestau reerd. Na de overbrenging werd G. D. Hartlein tot kastelein of concierge van het gebouw benoemd. Waldorp bleef opzichter op 10 ’s weeks en een jaarlijksche toelage van 100 voor gemis aan vrije woning. Na zijn overlijden in 1808, kwam in zijn plaats de schilder Jean George Teis sier, die met 600 bezoldigd werd. Aanvankelijk tegen entree van vijf stuivers toegankelijk, was van 15 Maart 1807 af de toegang tot het „Nationaal Museum” kosteloos. Op 7 Augustus 1807 kwam er een aanbieding om de collectie Lucien Bonaparte, prins van Canino voor frs. 1,076.000 te koopen. Dit aanbod werd niet aangenomen en de verzameling ging naar Londen. Opnieuw zou het Kabinet een groote verandering en wijzigingen ondergaan. Het interregnum van den Raadpensionaris was ten einde. De moderne Cesar was begonnen met landen en kronen aan zijn bloedverwanten uit te deelen. Onver wachts verscheen in 1805 's Keizers tweede broeder Louis in Den Haag, alwaar hij in het Huygenshuis op het Plein afstapte, onder voorwendsel besprekingen te voeren aan gaande het Noorderleger, waarover hij het bevel voerde. Men weet dat er geheel andere drijfveeren achter staken. Vrijwillig doch met waardigheid deed Schimmelpenninck

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 98