JHR. DR. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND. DE OUDENBURG ONDER MONSTER DOOR In het door onze Vereeniging in 1927 uitgegeven Jaarboek 1925/27 komt op blz. 9 e.v. een belangwek kend artikel van den heer N. J. Pabon voor, gewijd aan de vraag of Lugdunum BatavorUm onder de duinen bij 's-Gravenhage ligt. Als basis voor zijne studie heeft de heer Pabon genomen de Romeinsche reiskaart, welke wij gewoon zijn de Peutingerkaart te noemen. Volgens deze kaart kwamen de heerwegen, welke langs den Rijn en de Maas naar ons land leidden, te Lugdunum Bata- vorum, niet verre van de zeekust te zamen. Noch over dit Lugdunum, noch over deze heerwegen wil ik thans schrijven, maar wel moet ik er even op wijzen, dat de heer Pabon in genoemd opstel duidelijk heeft gemaakt, dat er nog in veel lateren tijd een weg van Monster noordwaarts heeft geloopen naar den Rijn, welke de Rijnweg was genaamd. Den loop van dien weg van Monster tot het Waalsdorpsche gebied heeft de schrijver gereconstrueerd op eene bij zijn artikel ge voegde kaart en wij zien daar, dat ongeveer op het mid den van den afstand tusschen Monster en Loosduinen de tegenwoordige weg tusschen die plaatsen vroeger aangeduid als de Heerweg of Banweg zich veel ver der van de kust verwijdert dan de Rijnweg. Op dit punt ongeveer meen ik hier de aandacht eens te moeten vestigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 13