ST. SEBASTIAENS- EN 130 Rijksarchief ’s-Gravenhage, App. Rekenkamer, 158, fol. 254 De Grafelijkheid, het te dezen bevoegde lichaam, gaf hiertoe haar consent1) den 4en Juli 1583: ,,Alsoo van wegen den deeken ende hooftmans vande cloveniers schutters deser vlecke van den Haghe eertyds geheeten Ste Sebastiaens gilde inden name vande gemene schutters ende met hem gevoecht den burgemeesteren der selver vlecke den Luyden vande Rekeninge aenge- geven ende verthoent was hoe dat overmits de camere van haerluyder vergaderinge staende opden noortoost- houck vanden vivere alhier te seer cleyen was totte selve haerluyder vergaderinge ende omme daer inne bequamlyke byden anderen te moegen comen, Syluyden daeromme van meninge waren deselve earner te ver- grooten ende daertoe eensdeels inde viver vuyt te stee- eken daer van sy oversulex consent waren versoucken- de, Soe est dat de voorn, vande Rekeninge de plaetse beseen hebbende ende willende den voorsz. remon stranten van haer voorsz. versouck gerieven den selven inden name ende van wegen der graefflicheyt van Hol- lant ten overstaen ende by advyse vanden Rentmeester Generael van NoordHolland Willem Hanneman hebben geconsenteert ende bewillicht, Consenteren ende Bewilli gen bij desen dat sy de voorsz. camere zullen mogen vergrooten inde maniere als hier nae volcht: Te weten dat sy de noortm[u]ere zulex scheunts sullen mogen vuyt steecken dat de selve van het casyn vande poorte ofte doorganek vervolgens lynrecht westaen loopt ende dit ontrent ses voeten voorby den houck vanden ouden muer mits dat van gelijeken aende suytsyde de muer lynrecht genomen sal werden vuyte muere alreede aende ostzyde vande duerganek vuyten oosten begonst te strycken, de welcke sy sullen mogen laten vuytloopen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 145