ST. SEBASTIAENS- EN 132 t I schilderijen van 1567 en 1570 in het Gemeentemuseum. De eerste ons bekende afbeelding na 1583 is de gouache door Hans Bol in het Kaiser Friedrich Museum te Berlijn, gedateerd 1585 (afb. 2). Vergelijken wij de beide afbeeldingen, dan zien wij, dat de vergrooting ons ook het aardige torentje bracht, dat als welkom schilderachtig motief in den achter grond der talrijke vijvergezichten tot 1636 (bouw van het nieuwe Doelhuis, thans Gemeentemuseum) zoo vaak dienst deed en dat dus in 1583 of '84 moet zijn gebouwd. J) 2) Viel dit torentje bij den buurman, de St. Jorisbroeder- x) Het schilderij van de Plaats in de 16e eeuw in het Gem. Mus. (afgeb. in Med. dienst K. W., 1933, blz. 77) geeft ons ook dit torentje te zien. Dit stuk kan dus niet tusschen 1550 en 1560 ge schilderd zijn, zooals Dr. van Gelder aanneemt. Wat de costuums betreft is dit ook niet noodig, zie bv. J. H. Der Kinderen-Besier, Modemetamorphosen, blz. 211,226 (A) en 241 (B). (Dr. Knuttel deelde mij mede het stuk voor den nieuwen catalogus op 1580 gedateerd te hebben) Van dit schilderij vóór de restauratie bestaat geen afbeelding, wij weten dus niet of de graveur, die de prent bij de Riemer ernaar vervaardigde, juist in het voor ons belangrijke gedeelte geknoeid heeft, dan wel of het schilderij daar vroeger door iemand, aan wien alleen de toestand van na 1636 bekend was, is overschilderd. De Riemer zelf weet het stuk ook niet precies te dateeren en schat het op midden 16e eeuw. De Heer von Schlöszer geeft in „Das Schuylenburgsche Haus”, blz. 17 deze prent als uit het jaar 1553- Dit berust waarschijnlijk op een 18e eeuwsche slechte sepiateekening in het Gemeentearchief, waar in 18e eeuwsch hand schrift 1553 op staat (afgeb. in: Bakker Schut, De Verkeersweg Buitenhof-Kneuterdijk en het Ge vangenpoort-vraag stuk te ’s-Graven- hage. 1922), misschien zoo gedateerd met het oog op het schilderij van 1553 in het Gemeentemuseum, dat echter den vijver van den anderen kant gezien geeft. 2) De gravure van 1586 „Intocht van Leicester”, waar het Doel huis toch zonder toren op voorkomt, laten wij buiten beschouwing, de graveur behoeft aan den achtergrond van deze historieprent geen zorg besteed te hebben.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 148