DE OUDENBURG ONDER MONSTER. 5 Oudenburch jacens1) en verkocht 19 Augustus 1279 aan Rijnsburg een morgen land jacentem in O(ti)den~ burgermade, welke laatste naam tegen het einde der 13de eeuw herhaaldelijk voorkomt. Zoo bezat het kloos ter Leeuwenhorst bij voorbeeld elf motghen lands in Oudenborghermade.in die woninghedie haren Vtanken was. Ook een zekere Hugo van den Campe was hier ge goed; immers hij hield van den Graaf van Holland in leen 2J4 ponds 's jaars de terra jacente post mansionem suam que dicitur Óudenborchmade. Deze Hugo was niet de eerste de beste, maar een zoon van heer Coenraad van Monster, die deugdelijke aanspraken kon maken op het patronaatrecht van de kerk te Monster, zooals ver scheidene oorkonden uit de jaren 1268-1291 ons leeren. Een kleinzoon van heer Coenraad van Monster was waarschijnlijk Coenraat uut den Camp, die de tiende van Oudenburchmade in de veertiende eeuw in leen hield van den heer van Wassenaer. Nog op iemand anders moet ik hier wijzen, namelijk op Boudewijn van Swieten, getrouwd met zekere ver vrouw, d.w.z. dat zij in eerste huwelijk met een ridder getrouwd is geweest) Barte, die in 1303 eene woninghe tot Oudenburch bezat, ter grootte van 15 a 16 morgen, door hem in 1305 verkocht aan het klooster van Rijnsburg. Het hier medegedeelde is, naar het mij wil toeschij nen, voldoende tot staving van hetgeen ik boven schreef, namelijk dat met den naam Oudenburg eene bepaalde streek werd aangeduid, waarbij zich natuurlijk de Oudenburgermade aansloot. De naam Wiltenburg is mij te dezer plaatse overigens onbe kend. Een naamgenoot lag in de onmiddellijke nabijheid der belang rijke Romeinsche nederzetting te Vechten, in de provincie Utrecht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 15