ST. JORISDOELEN TE 'S-GRAVENHAGE. 133 1Gem. Arch. Inv. no. 99. 2) Gem. Arch., Inv. no. 282. schap, zoo in den smaak of volgde men slechts de algemeene mode? Hoe dit ook zij, spoedig daarop blijkt men bij deze Confrérie de behoefte te gevoelen, even eens zoo’n torentje te bouwen. In het schrijfregister van St. Joris 1) werd 1 October 1599 genoteerd, dat „versocht sail worden behoorlick octroy tot vercoo- pinghe van de vyer margen lants gelegen in Westes- camp” om daarmede ,,verscheyden reparatien ende nyeuwe wercken die den voorschreven doelen is ver- eysschende als namentlick het maeken van een wentel trap ende traptoorn” te bekostigen. Dezen toren wil men in de tusschen de beide Doelens gelegen gemeen schappelijke sloot bouwen, waarop de heeren van St. Sebastiaen blijkbaar aanmerkingen maakten, aangezien zij recht meenden te hebben op de helft dier sloot. Daarom verleenden die van St. Joris 2) „nyet willende dat om zoe geringhe zake eenighe moeyte ofte dissidie tusschen devoorsz. Schutterijen zouderysen” op 25 Octo ber 1600 aan de St. Sebastiaenschutters acte van non- praejuditie ,,te weten dat beyde de Schutterijen nyet tegenstaende de voorsz. timmeragie blijven zullen in haere oude gerechticheyt totten voorsz. sloten als off de zelve timmeragie nyet geschijet en ware”. Dat dit torentje dan ook daar gebouwd is blijkt uit de kaart (afb. 3), gevoegd bij een verzoek van het St. Sebastiaensgilde aan de heeren van de Rekening in 1610 of 09 om een stuk grond grenzende aan het terrein van de St. Jorisdoelen te mogen verkoopen om daarop twee heerenhuizen te laten bouwen, waarbij men bovendien een stukje van het Voorhout wilde hebben. Deze zaak schijnt de gemoederen der niet altijd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 150