r I ST. SEBASTIAENS- EN 134 1) Rijksarchief s-Gravenhage, Rekenkamer Minuut-App., 202. 2) Zie afb. 4. zeer broederlijke Broederschappen eenigen tijd in be weging gehouden te hebben. In dit verzoekschrift, vermoedelijk van eind 1609 of Januari 1610, geven die van de St. Sebastiaensdoelen dan aan de Rekenkamer te kennen 1hoe dat anden selven Doelen, behoorende seekere Erff, voor hen supplianten wesende infructueus, ende onnodich omme te gebruijcken, ende sulcxs syluijden van mee- ninghe wesende, 't selve Erff openbarelijcken te ver- coopen, den meesten daer voor bijedende, omme daer op geboudt te werden, twee schoone heerelycke vijer- kante huijssen, hadde tot dyen fijne, doen maken, bij eenen geswooren lantmeeter, seekere Caerte, wesende t’ voornoemde Erffve daer inne affgeteijckent int groen, ende rayende van S: Joris Doelen, opde baille 2), staende ande voorpoorte 2van S: Sebastiaens Doelen voorsz., Ende alsoe sij supplianten d’voorsz. vercoo- pinghe sonder uwer Eed. consent nyet en souden mogen doen, dat oick sij supplianten, tot voltreckinghe ende optimmeringhe vande voorsz. twee huijssen ende melioratie van haeren supplianten Doelen, nootelijcken van doen hebben, een stucxken vanden grondt vant voorhoudt, ende sulcxs de sloot tusschen beijde leg gende te stoppen, Soo versoucken de supplianten reverentelicken, dat uwer Eed. gelyeve, henluijden te verleenen acte van admissie ende consent, omme de vercoopinghe vant voornoemde erff, rayende, ende in voughe alsvooren, te mogen doen, Ende tot dijen fijne te committeeren seekeren commissaris, ofte commissaris sen, omme daer van te nemen inspectie oculaer, mits dat sij te vreden syn, ten proffijtte vande Graeffelijck-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 151