ST. JORISDOELEN TE 'S-GRAVENHAGE. 135 Oct. 1609 door den land- 11 eene redelicke recognitie tot uwer heijt, te passeeren Eed. discretie”. In margine zijn hieraan de volgende opmerkingen toegevoegd: ,,Sy gestelt in handen vanden Rentmeester Generael van NoortHollant Pieter Bor, omme te visiteren ende te nemen Inspectie opt versouck in desen, ende te dienen van advyse, t’ selve gesien, hier op gedisponeert sal werden naer behooren. Actum ten Burele vande Camer vande Reeckeninghe inden Haege desen 28en January 1610" en: Gesien t’advijs vanden Rentmeester Generael van Noorthollant sullen die supplianten eerst verdragen ende accorderen met die van St. Joris Doelen, t' selve gedaen zynde, opt versouck in desen voorts gedespo- neert sal werden naer behooren. Gedaen ten Burele vande Camere vande Reeckeninge inden Haege, desen 12den February 1610”. Bezien wij de kaart van meter Floris Jacobsz. nader, dan begrijpen wij ten volle het advies van den heer Pieter Bor en verwonderen wij ons niet, dat hij vreesde, dat de heeren van St. Joris met dit plan misschien niet bijzonder ingenomen zouden kunnen zijn. Het aardige nieuwe torentje prijkt op dezen plattegrond vrij in de sloot, alleen een vrijstaanden terugspringenden muur van St. Sebastiaen rakende. Aan hun prachtige uitzicht zoowel van hier als van de kamer op den noortwesthoek van het Doelhuis uit, wilde het nieuwe plan nu met één slag een eind maken. Is het niet alsof de buurman met zijn elleboog tegen hun neus wilde komen staan? Het St. Jorisgilde kon er zich dan ook niet geheel mede vereenigen. Dit blijkt uit een stuk van 17 Febr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 153