ST. JORISDOELEN TE 'S-GRAVENHAGE. 137 l) Als voren. alle hulp ende faveur aen die van St. Sebastiaen aen- biedende syn ende sullen in sulcken gevalle voor haeren doelen mede doen stellen stakettingen omme aenden anderen te verheelen, verhopende dat die van St. Sebas- tiaens schutterie daer mede contentement sullen nemen”. Hoewel deze eischen niet onbilllijk lijken, blijken de St. Sebastiaenschutters er onoverkomelijke bezwaren tegen gehad te hebben. Een nieuw request 2) (Januari 1612?) werd bij de heeren van de Rekening ingezonden met een nieuwe kaart, thans een opstand van het be geerde rechte eenheidsgevelfront (afb. 4), waarin de geheele zaak weer opgehaald en gezegd wordt, dat de „articulen” die de heeren van St. Joris hun overgeleverd hebben ,,nyet doendelijk” zijn „omme bij de supplianten te effectueren ende presteren, sulx dat de supplianten te rade gevonden hebben eene tweede Caerte bij eenen Lantmeter te doen ontwerpen”. Op deze kaart, een hel gekleurde waterverfteekening, zien wij het torentje van 1583 en den op de teekeningen van Buitenwegh zoo duidelijk weergegeven erker eens van een anderen kant. Ook vinden wij er de „baille staende ande voorpoorte” en ons St. Joristorentje van 1600. Bij het request is aangeteekend: „Advys vanden Rent meester Generael van NoortHollandt Peter Bor die dit versouck sal communiceren met die vande confrerije van Ste Joris doelen om alle t selve gesien op de saecke als dan te disponeren soemen sal bevinden te behooren. Ge- daen ten Burele vande Camere vande Rekeninge inden Haege desen 26 January 1612”. Ruim een jaar blijken die van St. Joris noodig te hebben gehad om hun boosheid netjes te formuleeren. Wij lezen 26 Februari 1613 1), dat gezien het request met de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 156