ST. JORISDOELEN TE 'S-GRAVENHAGE. 139 „Om U.E. te dienen van advyse opt versoeck aen U.E. gedaen bij Deecken, Capiteynen, Hooftmans ende Vendrigs van St. Sebastiaens doelen, heb ick de requeste ende aengehechte stucken ende caerte gecommuniceert met die vande confrerye van St. Joris doelen, de welcke de stucken tot noch toe in handen gehadt heb ben zonder dat ick voor op gisteren eenich bescheyt heb- be connen becomen, deurdien de selve niet eendrachtich en hebben den anderen connen verstaen, hebben alsnu haer meeninge bij gescrifte overgelevert als aen deesen gehecht is, ende naer dat ick t’ selve hebbe gevisiteert ende de plaetse op nieus besichticht ende op alles gelet dunct mij (onder behoorl. reverentie) dat die vande conferye van St. Sebastiaens Doelen zo groote preju dice niet en hebben als zij wel pretenderen, nietemin om henluyde beyde contentement te geven zouden U.E. de remonstranten mogen accorderen dat zij tot haren costen in plaetse van het cruyscasyn staende in het be neden camerken in de westgevel van St. Joris Doelen zouden stellen een halff cosijn ende dat zo verre noort- werts trecken dat het veijnster van t’ selve casyn zal co- men gelijcks den noorthoeck van voorsz. westgevel, ende dat sulx die huysen bij de remonstranten te stellen ofte te timmeren over die sloot noortwaerts wtgestelt zullen mogen werden tot aent voorsz. halff cruyscasijn, dat voorts de remonstranten de lichten int westen van den toorn staende t’ haren costen zullen doen herstellen int noorden, waer mede mij dunct dat alle het gerieff vande Confrerije van St. Joris zal cesseren ende oock de remon stranten behooren contentement te nemen, aengaende het bovenste licht mede in de westgevel staende daer en connen die vande Confrerije het interest bij hebben, also deur de lindeboomen daer het wtsicht en [d.i. niet] hebben, niettemin indien die vande Confrérie van St.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 158