I ST. JORISDOELEN TE 'S-GRAVENHAGE. 141 heel aardige plaetse, die blijven sal tusschen den voornoemde Ste Joris doelen ende de nieuwe te stellen huysingen, linie recht toegemetselt sal werden met een gevelken van alsulcke steenen ende met sulcken verciersel als wesen sal de nieuwe gevel die westwaerts daer aen gebout sal wer den, met een cruyscasyn daer inne gestopt met glasen vensters ende ramen t’ selve te vloeren solderen ende decken, omme tot een camerken te moegen gebruycken naeden eysch vant werck, ende de lichten mette op- gaende vensters die staen inde westgevel vande voor noemde Ste Joris doelen, sullen vuytgebroocken ende weder gestopt werden t’ sij met deuren off metselarie, ende de lichten staende inden traptoorn, die door d’selve nieuwe timmeragie verduystert off verhindert moegen werden, sullen mede vuytgebroocken de gaten gestopt ende weder de casijnen ende glaesen geset werden, daer die van Ste Joris doelen aenwysinge sullen doen, alles tot costen van die van Ste Sebastiaens doelen voorsz., mitsgaders dat de nocken vande voorsz. te timmeren huyssen niet hooger sullen moegen gestelt werden dan de cantilien onder de casynen staende opt camerken boven op den toorn van Ste Joris doelen voornoemd, Remitteren oock bij desen d’actie ende t’ recht dat de voorsz. Graeffelycheyt opte voorsz. Erven es hebbende, Ende reserverende t’ selve recht dat de Graeffelijk- heyt opte verder gront vande voorsz. Doelen es com- peterende, Mits jaerlijcx betaelende voor dit consent een recognitie ten behouve vande voorsz. Graeffelijk- heyt aen handen vande voornoemde off andere inder tijt wesende Rentmeesters, van elck huys zes ponden van XL grooten t' pondt innegaende baemisse toecomende. Gedaen ten Burele vande Camere vande Reekeninge inden Haege desen eersten Marty 1613”. Dus ook hier du choc des opinions..een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 160