ST. JORISDOELEN TE 'S-GRAVENHAGE. 143 een van murage bevon- en ook vande voornoemde doelen van St. Joris op het voor- noemde camerken es gaende soo veel verhogen naer advenant als het voornoemde camerken op den toorn sal werden ger es en”. Mocht daarbij echter onverhoopt een ongeluk gebeu ren en het torentje komen te vallen of beschadigd wor den, dan moeten die van St. Sebastiaen alles weer op hun kosten in den ouden toestand brengen en dan mogen de nokken van de nieuwe huizen niet hooger worden dan door de heeren van de Rekening bepaald was. Korten tijd daarop moet de zaak haar beslag ge kregen hebben en uitgevoerd zijn. Wij vinden onze huizen van den achterkant gezien op de kaart van Corn. Bos en van Harn van 1616 1) (afb. 5). Voor de „melioratie” van de St. Sebastiaensdoelen zelve schijnt het plan echter niet precies gevolgd te zijn. Maar hoe aardig is het, dat ons „gevelken”, de pleister op de wond in de eensgezindheid en op de gaping in het gevelfront aanleiding is geweest tot de geslaagde gevelverdeeling van het St. Jorisdoelhuis, zooals wij die bij de Riemer vinden en ook nu nog kennen. Op den 23en Augustus 1621 besluit men op vergadering ter St. Jorisdoelen 2) den ouden gevel het Doelhuis, die „beneden bastant van den wort”, af te breken „om een Vlaemschen gevel daerop te brengen, volgens tmodell daervan gemaeckt ende de heeren verthoont” en daar men het geld ervoor bijeen heeft moet direct begonnen worden. Het ontwerp zelf ontbreekt, wel aanwezig is het bestek 3): Zal 1) Op blz. 61. Die Haghe Jaarb. 1916, is een drukfout ingeslopen, er staat 1612 in pl. v. 1616. 2) Gem. Arch., Inv. no. 284. 3) Gem. Arch., Inv. no. 285.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 163