ST. SEBASTIAENS- EN 144 affbreecken de oude geveltgens jegenwoerdigh boven de tweede verdiepinge comende tot op de bovendreppels vande tweede casynen toe, Ende alsdan opde voorsz. murage aenleggen ende wercken een nyewe borstweringhe met een Vlaemsche gevel van anderhalve steen dick, met sodanighe borst- weringe ende bogen boven de casynen pylaeren op elcke zyde ende hartsteene klauwen met zyn canteleel ende tuyte verchiert ende gedeckt als de gront off modell daervan gemaeck wtweyst, deselve gevel van binnen ende andeckinge bequamelijk vol te rapen ende pleys- teren alles nae behooren, Twelcke gedaen zijnde zal alsdan int affsteygen de oude viercant vande gevel bequamelijk affbreken reynighen loot op de casynen brengen daer het de heeren belieft, oock neuywe cruyscasynen int camertge ten oosten brengen, recht onder tgene daer boven compt. voort alle scheuren ende gaten vande gevel bequamelyk stoppen, nyeuwe boogen volgens tmodell boven de eerste casynen te brengen, als mede de nyeuwe poorte aldaer geteickent bequamelijk inne te wercken ende te stellen ende tmetselwerck dat daer toe nodich wesen zal voorden aenlach ende vasticheyt vandyen tselve wel te besorgen nae den eysch, ende alsdan all t oude werck soo wel als t nyeuwe zoo net als doenlyk zal zyn te pencelen ende aff te reynighen tot meeste chieraet ende oorbaer van den doelen Dit zal vermoedelijk wel de gevel zijn die de Riemer ons te zien geeft (afb. 6). De thans nog aanwezige gevelsteen met St. Joris draagt het jaartal 1625. Hier vinden wij ons „gevelken” een beetje uitgegroeid, ter wijl de moedergevel aan de andere hand een tweeling broertje houdt. Ook bij de laatste ingrijpende verbouwing van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 164