1 1 HET HUIS VLIËNBURG TE VOORBURG DOOR JHR. DR. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND. Door den architect van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg Alb. L. Oger werd 22 Mei 1933 het navolgend rapport uitgebracht: Door den Directeur van Gemeentewerken werd onze aandacht gevraagd voor resten van oude fundeeringen, welke gevonden werden bij de uitvoering van een riooleering in een nieuw stratenplan op een terrein ge legen achter de Prinses Mariannelaan te Voorburg, ongeveer ter hoogte van perceel no. 52 (Delflandsche School). Bij het graven der riooleeringssleuf in het midden van een der straten stuitte men op fundeeringsresten van een muur, die zich juist onder deze riooleeringssleuf over een lengte van pl.m. 23.25 M. uitstrekte en welker situatie op bijliggende teekening is weergegeven. De fundeering wordt aan beide uiteinden afgesloten met den aanleg van ronde torenvormige uitbouwen, die deden vermoeden, dat men hier te doen had met over blijfselen van een oud kasteel. De uitwendige diameter dezer torens bedraagt voor den linker toren 2.89 M. bij muurdikte van 54 c.M.; voor den rechter 2.92 M. bij muurdikte van 66 c.M., terwijl de aanleg der gevelmuren een dikte heeft van 74 c.M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 168