EEN OUDE BURG TE LOOSDUINEN? DOOR JHR. DR. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND. De naam van den Oudenburg onder Monster en het feit, dat deze sterkte reeds in de dertiende eeuw niet meer bestond, wijzen er op, dat haar bestaan is te stel len in lang vervlogen eeuwen. Bovendien is het moge lijk, dat die naam eene tegenstelling bedoelt met eenen nieuweren burg in de nabijheid. Met het oog op deze laatste mogelijkheid heb ik mij afgevraagd, of een andere burcht in de omgeving is aan te wijzen, die dan van jongeren datum moet zijn maar toch ook van eerbiedwaardigen ouderdom. Bij dit onderzoek heb ik gemeend ook het nabijgelegen Loosduinen te moeten betrekken en ik heb daar toen een verschijnsel waargenomen, waarop ik niet kan na laten hier met een enkel woord de aandacht te vestigen. Op eene laat zestiende-eeuwsche kaart van goederen der abdij van Loosduinen, welke voorkomt in een kaart boek dezer abdij bewaard in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, vond ik namelijk in het polderland ter zijde van het dorp Loosduinen geteekend een „groene berch”. Op zichzelf is dit niet zoo merkwaardig, maar mij bracht het dadelijk in herinnering eenen anderen groenen berg, welke tot onzen tijd heeft be staan bij het dorp Wassenaar en waarvan is gebleken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 17