--1 HET HUIS VLIËNBURG TE VOORBURG. 147 In het midden van deze gevelfundeering wordt een verzwaring in het metselwerk gevonden, die erop kan wijzen, dat zich hier de ingang bevond met de tot mid- denmotief uitgewerkte partij en den aanzet van een bruggehoofd. Hoewel voor de afmeting van het geheel de muur- dikte vrij zwaar is en de torens een vrij grooten diameter bezitten, wijst het kleine baksteenformaat er niet op dat men hier te doen heeft met een bouwwerk ouder dan 17eeind 16e eeuw. Een onderzoek zal moeten uitwijzen, wat hier kan hebben gestaan. Uit de puinaanvulling der grachten blijkt, dat deze is volgestort met baksteen van formaat: 43 X 93 X 19 c.M. voor de roode en 42 X 85 X 185 c.M. voor de gele steen. Door den opzichter, den heer C. van Zutphen, werd mij nog medegedeeld, dat in den grachtbodem ronde gaten werden gevonden op afstanden van pl.m. 50 c.M. van elkaar en elk ongeveer 50 c.M. diep en van pl.m. 50 c.M. diameter. Het is de vraag of deze (als z.g. wolfskuilen?) voor defensie-doeleinden gediend kunnen hebben. Over de lengte van den gevel werden geen aanslui tingen op dwarsarmen aangetroffen; niet onmogelijk is echter, dat deze in de middenverzwaring worden ge vonden (waarvan de opgraving wegens de kosten niet verder kon worden ondernomen). Wanneer aan het stratenplan, waarin de fundeering ligt, huizen zullen worden gebouwd, zal het misschien mogelijk zijn den omvang van het bouwwerk nader na te gaan. Op een situatieteekening mij door den heer Directeur van Gemeentewerken beloofd, zal de juiste situatie van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 170