HET HUIS VLIËNBURG TE VOORBURG. 148 i van zelf, dat de wetenschap, met casu te doen hadden, mij niet vol- een verder onderzoek instelde naar dit gebouw. Het resultaat daarvan het thans gevonden worden aangegeven, terwijl op bij liggende teekening schaal 1 a 50 en 2 foto’s de voor naamste bijzonderheden van deze vondst verder worden aangeduid 1). Dit rapport werd door genoemd bureau in mijne han den gesteld met de vraag, of ik kon uitmaken, welk kasteeltje hier was teruggevonden. De bijgevoegde situatieteekeningen stelden mij ras in staat met zekerheid uit te maken, dat wij hier te doen hadden met overblijfselen van het voormalig huis Vliën- burg, hetwelk te dezer plaatse duidelijk en met name staat aangegeven op oude kaarten, zooals die van het Hoogheemraadschap Delfland van 1712. Het spreekt wel welk huis wij in doende was en ik de geschiedenis van meen ik thans hier te moeten mededeelen. Den 6den October 1623 verkochten de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Janss. Vootburch en van diens weduwe Bastiaentge Gerritsdr. zekere wooninge, als huys, schuyr, barch ende geboomte, met thyen mer- gen vier hont ende vierentwintich roeden lants, soo wey-, hoey- als teelant aen de voors. wooninge leggende ende behoorende, staende ende gelegen in den voors. am- bachte [t.w. van Voorburg], aen de noortzijde strecken- de int geheel uytten zuyden van den Heerwech noort- waerts op tot in de Scheydinge toe, belent zijnde ten oosten van den Heerwech totten Lijtwech toe 't lant van de Kerck ende H. Geestarmen tot Voorburch, ende vandaer voorts Jan Janss. Bruyneel met consorten, ende x) De photographieën zijn ook ten gemeente-archieve te 's-Gra- venhage te raadplegen. (W. A. B.).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 171