HET HUIS VLIËNBURG TE VOORBURG. 149 aen de westzijde Dirck Boot, procureur voor den Hove van Hollandt ende de weduwe ende erffgenamen van wijlen Davidt Pouwelss.”, voor de som van bijna 8000 gulden aan „Pauwels de Jonghe, secretaris ende greffier van Zijne Vorstelycke Genade den heere Prince van Orangien, grave van Nassou etc.”. De kooper blijkt op deze boerenhofstede niet het oog te hebben geslagen als geldbelegging, maar hij wilde zich te dier plaatse een buitenverblijf bouwen, zooals gebruikelijk was bij de meer gegoede Hagenaars dier dagen. Welken architect 's Prinsen secretaris in den arm heeft genomen, heb ik tot dusverre niet kunnen ont dekken. Zooveel is echter zeker, dat Paulus de Jonghe niet lang heeft geaarzeld met zijne plannen tot uitvoe ring te brengen en dat hij aan zijne nieuwe buitenplaats den naam Vlyenburch heeft gegeven. Hij zal daarvan echter niet veel genoegen meer hebben beleefd, want hij overleed ongeveer terzelfdertijd als zijn meester Prins Maurits, twee onmondige kinderen nalatend uit zijn huwelijk met Geertruid Schouten(s)Laatstgenoemde hertrouwde in 1632 met Leonard Casembroot en over leed in 1640. Waarschijnlijk heeft dit echtpaar op Vliënburg gewoond en het daarbij behoorend terrein schijnt door verdere aankoopen te zijn vergroot. Na den dood van de vrouw van den grondlegger van Vliënburg moet dit huis 1 Januari 1641 1in eigendom zijn overgegaan aan eenen ouderen halfbroeder van haren tweeden echtgenoot, met name Reinier Casem broot, die sedert jaren commies van de financie der 1) Deze datum is ontleend aan deel 1903 van de Bijdr. en Meded. van die Haghe, doch de acte vond ik niet in het transportregister en de later te noemen transportacte van 3 December 1650 verwijst alleen naar den koop van 6 October 1623.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 172