HET HUIS VLIËNBURG TE VOORBURG. 150 boedel- collega com- voor aan was ver- de Havensloot te hooiland in den Tedingerbroekpolder Vereenigde Nederlanden was en zich later bovendien raad van Graaf Willem van Nassau, gouverneur van Friesland, schreef. Nog geen volle tien jaren is Casem- broot eigenaar van Vliënburg gebleven. Hij ontdeed zich daarvan 3 December 1650 ten behoeve van juf frouw Barbara van Hoogstraten, weduwe en houdster van Johan Schas, die in zijn leven een van Reinier Casembroot was geweest, namelijk als mies van de financie. Deze koop werd gesloten dertigduizend gulden, maar hierbij hebben wij in merking te nemen, dat Vliënburg niet alleen groot, maar ook drie huizen c.a. aan Voorburg en waren begrepen in den koop. Ook de nieuwe eigenares had niet lang genoegen van hare buitenplaats; reeds 24 Mei 1656 werd zij te 's-Gravenhage ten grave gedragen. Vliënburg bleef echter in het bezit van hare nazaten. Eerst kwam het goed aan haren zoon Petrus Schas, heer van Oud- Wulven en Wayen, en na diens dood, in 1704, aan zijne dochter Elisabeth Schas. Deze was 7 November 1694 te Scheveningen getrouwd met haren neef Mr. Hendrik Roeland Schas, advocaat en solliciteur militair te 's-Gravenhage, uit welken echt sproot Mr. Willem Schas, overleden te Voorburg in Januari 1780. Ook diens vrouw, Johanna Maria Desoor, is te Voorburg overleden, en wel in 1774, zoodat zij mogelijk op Vliën burg hebben gewoond. Het huis moet dan echter kort daarop zijn afgebroken, aangezien hun zoon Willem Hendrik Schas (dus de vijfde generatie dezer familie, welke in het bezit van Vliënburg was) 14 Juli 1792 de geheele bezitting, toenmaals groot 21 morgen en 1 hond, voor 13000 gulden verkocht aan Mr. Nicolaas Beelde-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 173